Dialog Wschodni

Dialog Wschodni – nowoczesna promocja Uniwersytetu Opolskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz byłych krajach radzieckich
__________________________________________________________________________________________

„Dialog Wschodni” to projekt w nowoczesny sposób promujący Uniwersytet Opolski w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz w byłych krajach radzieckich w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

Jest to pierwszy projekt NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej) skierowany do instytucji szkolnictwa wyższego; dotychczas w swojej ofercie NAWA miała tylko programy stypendialne, przeznaczone dla studentów i doktorantów – korzysta z nich kilkoro studentów UO.

Celem głównym programu, z którego CPW pozyskało pieniądze jest wsparcie naszej uczelni i jej jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania ich oferty dydaktycznej i naukowej poza granicami Polski oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych sposobów pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia oraz pracowników naukowo– dydaktycznych.

CPW jako jednostka UO realizuje obecnie trzeci już projekt ukierunkowany na wsparcie cudzoziemców przebywających w Polsce. Z kolei projekt NAWA umożliwi skuteczniejszą promocję Uniwersytetu Opolskiego za granicą.

W ramach tego projektu przewidziana jest m.in. kampania reklamowa w mediach społecznościowych, tworzenie filmów prezentujących w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię oraz warunki studiowania dla cudzoziemców, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, a także organizacja wyjazdów promocyjnych do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii oraz Kazachstanu.

Projekty skierowane na integrację cudzoziemców w Polsce oraz promocję warunków studiowania i pobytu w Opolu są ważnym elementem internacjonalizacji uczelni, co daje efekty – świadczy o tym wysoka pozycja Uniwersytetu Opolskiego wśród polskich uczelni wyższych gdy chodzi o ich umiędzynarodowienie.

Na UO w roku akademickim 2018/2019 studiuje ponad 650 studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, przeważnie z Ukrainy i Białorusi.

 

 

Zrealizowane działania
______________________

Działanie 1. Nowoczesna promocja w mediach społecznościowych

Nowoczesna promocja w mediach społecznościowych, została wykorzystywana jako środek do promowania oferty edukacyjnej UO, oraz medium do bezpośredniego kontaktu z kandydatem na studia. W ramach zadania została przeprowadzona kampania promocyjna w takich sieciach, jak:
Facebook https://www.facebook.com/CPWUO
Instagram https://www.instagram.com/cpw_uo
Vk.com https://vk.com/cpwuo

Kampania promocyjna trwała przez 76 dni kalendarzowych od dnia 16 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Głównym celem kampanii były działania  wizerunkowe i informacyjne, służące zwiększeniu zainteresowań studiowaniem na UO a przy tym zwiększenie liczby zgłoszeń na studia. Grupą docelową kampanii promocyjnej była młodzież  w wieku od 16 do 26 lat, czyli najbardziej aktywna w sieciach  społecznościowych grupa społeczna. Są to potencjalni  kandydaci na studia, którzy poszukują możliwości otrzymania wykształcenia wyższego w Polsce. Dana grupa docelowa jest  najbardziej zainteresowana w otrzymaniu informacji o możliwościach  studiowania w krajach europejskich poprzez najbardziej dostępne dla  nich środki internetowe, media społecznościowe  w dostępnym dla nich języku.Informację w ramach kampanii promocyjnej zostały zamieszczone w trzech wersjach językowych (j. polskim, j. angielskim i j. rosyjskim).W trakcie realizacji Zadania znacząco wzrosła liczba obserwujących nasze profile w sieciach społecznościowych, za pomocą wspomnianych mediów kandydaci kontaktowali się z pracownikami uczelni.

Działanie 2. Wyjazdy promocyjne

Kontakty bezpośrednie – organizacja i prowadzenie spotkań pozwalających na nawiązanie bliższej współpracy z dyrektorami placówek edukacyjnych w rejonie działań ujętymw założeniu projektu, celem stworzenia platformy naukowej, oraz organizacji bezpośrednich spotkań z potencjalnymi studentami.
W ramach zadania zostało zrealizowane pięć wyjazdów promocyjnych do takich krajów, jak: Kazachstan, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, i Mołdowa. W trakcie wyjazdów udało się zorganizować szereg następujących spotkań:

Kazachstan (m. Ałamty) –  14-19.04.2019 r. :

 • Konsulat Generalny RR w Ałmaty (sprawy wizowe dla kandydatów na studia i już obecnych studentów, zainteresowanie podjęciem studiów na uczelniach polskich wśród obywateli danego kraju, funkcjonowanie polonii);
 • Spotkanie z uczniami ostatnich klas oraz ich rodzicami w Gimnazjum nr 111;
 • Spotkanie z uczniami ostatnich klas oraz ich rodzicami w Szkołę średniej nr 23;
 • Spotkanie z uczniami ostatnich klas oraz ich rodzicami w Szkołę średniej nr 42;
 • Spotkanie z uczniami ostatnich klas oraz ich rodzicami w Szkołę średniej nr 38;
 • Spotkanie z osobami uczestniczącymi w wieczorowych zajęciach z j. polskiego, organizowanych przez Szkołę średnią nr 23, prowadzonych przez lektora z j. polskiego delegowanego przez NAWA;
 • Spotkanie w firmach prywatnych, świadczących usługi nauczania j. polskiego i oferujących studia w Polsce, takich jak: DOS EDUCATION GROUP oraz Logos Education Center.
 • Więcej o wyjeździe http://www.uni.opole.pl/page/2821/uniwersytet-opolski-w-kazachstanie


Gruzja
(m. Tbilisi) –22-27.04.2019 r.

 • Ambasada RP w Tbilisi (sprawy wizowe dla kandydatów na studia i już obecnych studentów, zainteresowanie podjęciem studiów na uczelniach polskich wśród obywateli danego kraju, funkcjonowanie polonii);
 • Spotkanie ze studentami oraz władzami Uniwersytetu im. Ilii Czawczaradze;
 • Spotkanie ze studentami oraz władzami Uniwersytetu w Gori;
 • Spotkanie z uczestnikami lektoratów z j. polskiego oraz osobami zainteresowanymi podjęciem studiów z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św. Królowej Jadwigi;
 • Spotkanie z uczestnikami lektoratów z j. polskiego oraz osobami zainteresowanymi podjęciem studiów w Związku „Polonia”;
 • Spotkanie w firmach prywatnych, świadczących usługi nauczania j. polskiego i oferujących studia w Polsce, takich jak: Libra, Logos oraz ELL LTD.
 • Więcej o wyjeździe http://www.uni.opole.pl/page/2873/uniwersytet-opolski-promowany-w-tbilisi 

 

Azerbejdżan (m. Baku) – 22-26.05.2019 r.

 • Ambasada RP w Baku (sprawy wizowe dla kandydatów na studia i już obecnych studentów, zainteresowanie podjęciem studiów na uczelniach polskich wśród obywateli danego kraju, funkcjonowanie polonii w kraju);
 • Spotkanie z uczniami ostatnich klas oraz ich rodzicami w Szkole średniej nr 20;
 • Spotkanie ze studentami oraz władzami Uniwersytetu im. Khazar;
 • Spotkanie z uczniami ostatnich klas oraz ich rodzicami w Szkole średniej nr 286;
 • Spotkanie z uczestnikami lektoratów z j. polskiego oraz osobami zainteresowanymi podjęciem studiów w Stowarzyszeniu „Polonia”;
 • Spotkanie w firmach prywatnych, świadczących usługi nauczania z j. polskiego oraz oferujących studia w Polsce, takich jak: GoPoland oraz StudyPoland;
 • spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu DżesaratemWalechowym; 
 • Więcej o wyjeździe http://www.uni.opole.pl/page/2946/azerbejdzan-nowy-wymiar-wspolpracy-centrum-partnerstwa-wschodniego

 

Armenia (m. Erywań) – 03-08.06.2019 r.

 • Spotkanie z uczestnikami lektoratów z j. polskiego oraz osobami zainteresowanymi podjęciem studiów w Związku Polaków „Polonia”
 • Spotkanie z uczestnikami lektoratów z j. polskiego oraz osobami zainteresowanymi podjęciem studiów w organizacji „Dom Polski” w Gumri;
 • Spotkanie ze studentami oraz władzami Uniwersytetu im. Briusowa;
 • Spotkanie z nauczycielka języka polskiego skierowaną przez ORPEG do pracy w „Polonii” w Erywaniu.
 • Spotkanie z pośrednikami, oferującymi studia w Polsce.
 • Więcej o wyjeździe http://www.uni.opole.pl/page/2985/centrum-partnerstwa-wschodniego-z-wizyta-promocyjna-w-armenii-i-moldawii

 

Mołdawia (m. Kiszyniów) –  17-21.06.2019 r.

 • Ambasada RP w Mołdawii (sprawy wizowe dla kandydatów na studia i już obecnych studentów, zainteresowanie podjęciem studiów na uczelniach polskich wśród obywateli danego kraju, funkcjonowanie polonii);
 • Spotkanie z uczestnikami lektoratów z j. polskiego oraz osobami zainteresowanymi podjęciem studiów w siedzibie stowarzyszenia „Dom Polski” w Bielcach;
 • Spotkanie ze studentami na Wolnym Międzynarodowym Uniwersytecie;
 • Spotkanie z władzami Państwowego Uniwersytetu Rolniczego;
 • Spotkanie z dyrektorką organizacji polonijnej ”Polska Wiosna”.
 • Więcej o wyjeździe http://www.uni.opole.pl/page/2985/centrum-partnerstwa-wschodniego-z-wizyta-promocyjna-w-armenii-i-moldawii

Działanie 3. Materiały informacyjno-promocyjne

Stworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych w celu budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Opolskiego. W ramach zadania wyprodukowane zostały długopisy promocyjne, foldery informacyjne wraz z insertami o kierunkach studiów w j. rosyjskim, notesy oraz torebki z logo uczelni.

Działanie 4. Produkcja i dystrybucja materiałów audiowizualnych

Produkcja i dystrybucja materiałów audiowizualnych – stworzenie 3 spotów reklamowych promujących w atrakcyjnej formie region Opolski, miasto Opole, UniwersytetOpolski, warunki studiowania na UO, życie codzienne studentów cudzoziemców oraz absolwentów – cudzoziemców UO w celu promocji oferty edukacyjnej Uniwersytetu Opolskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego i innych republikach post – radzieckich.