Dokumenty dla podjęcia studiów

Sprawdź na jakich zasadach możesz podjąć studia na Uniwersytecie Opolskim i przejdź do komplementacji dokumentów. Pamiętaj, iż dla różnych zasad rekrutacji obowiązują różne komplety dokumentów. 

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
 1. Podpisany przez kandydata podanie o przyjęcie na studia oraz oświadczenie o doręczeniu pism w wersji elektronicznej (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. kopia dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, Karta stałego pobytu, dokument potwierdzający status uchodźcy lub nadanie ochrony czasowej, karta pobytu rezydenta i inne);
 3. dokument potwierdzający wykształcenie, uprawniający do podjęcia studiów, opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dokumentem;
 4. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres  kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 5. dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego. Takim dokumentem jest:
  – dokument, potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”;
  – świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  – potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie:

   • udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
   • rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (rozmowę przeprowadzi komisja rekrutacyjna w dniach 11 lipca i 24 września 2018 roku); Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.
 6. kopia paszportu zagranicznego;
 7. zdjęcie (format 35×45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 8. dwie podpisane przez kandydata Umowy (wydrukowane z systemu IRK);
 9. wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – jeżeli istnieje taka potrzeba; Prosimy o przesłanie wniosku na DS w wersji elektronicznej na adres cpw@uni.opole.pl najpóżniej do 15 sierpnia 2018 roku.
 10. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:
 1. Podpisany przez kandydata podanie o przyjęcie na studia oraz oświadczenie o doręczeniu pism w wersji elektronicznej (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. dokument potwierdzający wykształcenie, uprawniający do podjęcia studiów, opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dokumentem;
 3. kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 4. Dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego. Takim dokumentem jest:
  – dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  – świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  – potwierdzenie uczelni przyjmującej (komisji rekrutacyjnej), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie:

   • udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
   • rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (rozmowę przeprowadzi komisja rekrutacyjna w dniach 11 lipca i 24 września 2018 roku); Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.
 5. kopia paszportu zagranicznego;
 6. zdjęcie (format 35×45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 7. dwie podpisane przez kandydata Umowy (wydrukowane z systemu IRK);
 8. wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – jeżeli istnieje taka potrzeba; Prosimy o przesłanie wniosku na DS w wersji elektronicznej na adres cpw@uni.opole.pl najpóżniej do 15 sierpnia 2018 roku.
 9. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.


  UWAGA!
  Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza. Dokumenty należy włożyć do białej wiązanej teczki.