Dokumenty wymagane od kandydata na studia:

 • podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia oraz oświadczenie o doręczeniu pism w wersji elektronicznej (wydruk z systemu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 • dokument potwierdzający wykształcenie, uprawniający do podjęcia studiów, opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dokumentem;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • Dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego. Takim dokumentem jest:
  – dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  – świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  – potwierdzenie uczelni przyjmującej (komisji rekrutacyjnej), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie: 1. udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski; 2. rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (rozmowę przeprowadzi komisja rekrutacyjna w dniach 11 lipca i 24 września 2019 roku); Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.
 • kopia paszportu zagranicznego;
 • zdjęcie (format 35×45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;

Dodatkowo (jeżeli istnieje taka potrzeba):

 • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta. Prosimy o przesłanie wniosku na DS w wersji elektronicznej na adres cpw@uni.opole.pl najpóżniej do 15 sierpnia 2019 roku.
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

  Dodatkowo dla kandydatów posiadających uprawnienia do podjęcia studiów stacjonarnych bez ponoszenia opłat za kształcenie:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów bez ponoszenia opłat  (Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1).

 

UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza. Dokumenty należy włożyć do białej wiązanej teczki.