Open Uni Opole

Open Uni Opole – projekt Centrum Partnerstwa Wschodniego, finansowany przez Narodową Agencje Wymiany Akademickiej w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej UO posiadającego Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej poprzez podnoszenie kompetencji potencjału instytucji i kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej zw. z obsługą cudzoziemców. 

W tym celu zostaną zrealizowanę następujące działania: 

 1. Przeprowadzenie i zorganizowaniu pięciu jednodniowych szkoleń specjalistycznych dla kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej uczelni w celu podniesienia kompetencji kadry związanej z obsługą cudzoziemców. Szkolenia zostaną zorganizowane w maju i czerwcu w siedzibie UO. Zakres tematyczny szkoleń:
  • Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów;
  • Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców wynikające z toku studiów;
  • Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce;
  • Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe;
  • Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu
  • Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu
  • Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych;
  • Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk;
  • Stypendia dla studentów i doktorantów cudzoziemców przyznawane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (kategorie uprawnionych studentów, rodzaje świadczeń, kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów – cudzoziemców, odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dokumenty składane przez studentów cudzoziemców wraz z wnioskiem.);
  • Stypendia przyznawane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: • Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców;
  • Różnice kulturowe w obsłudze studenta zagranicznego w dziekanacie i biurze szkoły wyższej;
  • Specyfika obsługi studenta zagranicznego.

  2. Opracowanie i druk informatora w celu przygotowania organizacyjnego uczelni do obsługi studentów. stanowiły zestaw najbardziej potrzebnych informacji, Informator będzie stanowił zestaw najbardziej potrzebnych, które ułatwią proces studiowania, m.in:
  • jak wygląda proces edukacji w szkole wyższej w Polsce;
  • czym jest system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów);
  • jak odbywa się elektroniczna rejestracja na zajęcia;
  • w jaki sposób mogą zapisać się do kół naukowych;
  • gdzie i w jaki sposób student może uzyskać potrzebną informację;
  • w jaki sposób student powinien legalizować pobyt na terytorium RP; 
  • procedura przyznawania pomocy socjalnej;
  • dostęp do opieki medycznej w Polsce;
  • inne.
  Zostanie też opracowana mapa, która będzie wskazywać miejsca, w których student zagraniczny może uzyskać interesującą go informację lub załatwić sprawy formalne. Przewodnik opracowany w ramach zadania, da możliwość przedstawienia studentowi zagranicznemu obszernej informacji zawierającej wskazówki i odwołania do stron internetowych.

Czas realizacji projektu:  1 grudnia 2018 – 31 lipca 2019
Budżet projektu: 40 400 złotych.