Językowa Szkoła Letnia

Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być przyjmowane na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie oraz studia podyplomowe prowadzone w języku polskim na określonych warunkach. Cudzoziemiec może podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

  1. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  2. Posiadający ważną Kartę Polaka,
  3. Posiadający aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. Korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. Którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  7. Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  8. Którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
  9. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Przepisy prawne związane z pobytem cudzoziemców w języku rosyjskim (RUS)

Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Opolskim