ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemiec – osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, sprawdź, które zasady dotyczą ciebie! Powinieneś to wiedzieć już przy zakładaniu konta. Rekrutacja cudzoziemców na studia na Uniwersytecie Opolskim przebiega w oparciu o dwie grupy zasad:

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH:

Podstawa przyjęcia na studia
 • studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – wyniki polskiej nowej matury lub matur zagranicznych z wybranych przedmiotów
 • studia drugiego stopnia – wyniki ukończenia studiów wyższych lub egzamin wstępny
 • studia trzeciego stopnia – wyniki kwalifikacji kandydatów obliczane są na podstawie różnych zasad w przypadku różnych programów
Wymóg dostarczania dokumentów na etapie rejestracji
 • studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – tak
 • studia drugiego stopnia – tak
 • studia trzeciego stopnia – tak
Odpłatność za studia:
 • nie
Świadczenia stypendialne (stypendium socjalne, za wyniki w nauce, doktoranckie): 
 • tak

NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH:

Podstawa przyjęcia na studia
 • studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • studia drugiego stopnia – wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • studia trzeciego stopnia – wyniki kwalifikacji kandydatów obliczane są na podstawie różnych zasad w przypadku różnych programów
Wymóg dostarczania dokumentów na etapie rejestracji: 
 • studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie –  nie
 • studia drugiego stopnia –  nie
 • studia trzeciego stopnia  tak
Odpłatność za studia:
 • tak
Świadczenia stypendialne (stypendium socjalne, za wyniki w nauce, doktoranckie):
 • nie

Przed rozpoczęciem rekrutacji, zapoznaj się z różnicą obowiązujących zasad i sprawdź, na podstawie posiadającego statusu w Polsce, jaką ścieżką możesz się rekrutować. Na podstawie posiadającego dokumentu, sprawdź na jakich możliwościach możesz podjąć studia na Uniwersytecie Opolskim.
Pomoże ci w tym przygotowany przez nas test zamieszczony poniżej: 

Czy posiadasz obywatelstwo polskie? 

Posiadam obywatelstwo polskie
Nie posiadam obywatelstwa polskiego

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie są zobowiązani ubiegać się o przyjęcie na studia według zasad dotyczących obywateli polskich.   Przejdź do rekrutacji

Czy ubiegasz się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego lub innego stypendium finansowanego ze strony polskiej ? 

Tak

Nie

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego są zobowiązani do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. W celu pomyślnej rekrutacji prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Centrum Partnerstwa Wschodniego. 

Czy spełniasz jeden z powyższych warunków?

Posiadam “Kartę Polaka”

  jestem obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu lub członkiem rodziny takiej osoby

 Żadne z powyższych

Kandydaci, którzy mają “Kartę Polaka” mają prawo wyboru na jakich zasadach podjąć studia na UO:

Kandydaci, są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu lub są członkiem rodziny takiej osoby mają prawo wyboru na jakich zasadach podjąć studia na UO:
na zasadach dotyczących obywateli polskich
innych niż obowiązujące obywateli polskich

Czy spełniasz jeden z powyższych warunków?

posiadam zezwolenie na pobyt stały lub udzielono mi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

posiadam kartę pobytu czasowego w związku z: wykonywaniem zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji (art. 127) lub połączeniem z rodziną (art. 159 ust. 1) lub posiadaniem statusu rezydenta długoterminowego w innym państwie członkowskim UE (art. 186 ust. 1 pkt 3) lub w związku z okolicznością opisaną w art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)

posiadam na terytorium RP status uchodźcy, korzystam z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej w RP

jestem pracownikiem migrującym będącym obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub jestem członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym na terytorium RP

Żadne z powyższych

Kandydaci, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mają prawo wyboru na jakich zasadach podjąć studia na UO:
na zasadach dotyczących obywateli polskich  innych niż obowiązujące obywateli polskich    

Kandydaci, którzy posiadają kartę pobytu czasowego w związku z wykonywaniem zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji (art. 127) lub połączeniem z rodziną (art. 159 ust. 1) lub posiadaniem statusu rezydenta długoterminowego w innym państwie członkowskim UE (art. 186 ust. 1 pkt 3) lub w związku z okolicznością opisaną w art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)mają prawo wyboru na jakich zasadach podjąć studia na UO: na zasadach dotyczących obywateli polskich  innych niż obowiązujące obywateli polskich  

Kandydaci, którzy posiadają na terytorium RP status uchodźcy, albo korzystają z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej w RP mają prawo wyboru na jakich zasadach podjąć studia na UO:  na zasadach dotyczących obywateli polskich  innych niż obowiązujące obywateli polskich

Kandydaci, którzy są pracownikami migrującymi będącymi obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub jestem członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym na terytorium RP mają prawo wyboru na jakich zasadach podjąć studia na UO:   na zasadach dotyczących obywateli polskich   innych niż obowiązujące obywateli polskich    

Kandydaci, którzy nie spełniają żaden z powyższych warunków są zobowiązani do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. W celu pomyślnej rekrutacji prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Centrum Partnerstwa Wschodniego UO.

Pamiętaj, że jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia bez względu na ostateczny wynik kwalifikacji oraz pozycję na liście rankingowej.