KARTA POBYTU

Co to jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem zagranicznym potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez koniczności posiadania wizy. Przy przekraczaniu granicy należy przedstawić uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu razem z ważnym paszportem zagranicznym. W karcie pobytu znajdują się następujące informacje:

 1. imię (imiona) i nazwisko jej posiadacza oraz imiona rodziców;
 2. data, miejsce i kraj jego urodzenia;
 3. zameldowanie na pobyt stały lub czasowy; (wniosek na zameldowanie)
 4. informacja o obywatelstwie;
 5. informacja o płci;
 6. informacja o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
 7.  numer PESEL (co to jest numer PESEL?), jeśli został nadany;
 8. informacja o rodzaju udzielonego zezwolenia;
 9. adnotację „dostęp do rynku pracy” – w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 10. linie papilarne;
 11. nazwa organu wydającego kartę;
 12. data wydania karty;
 13. data upływu okresu ważności karty;
 14. fotografia cudzoziemca;

Karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, które nadaje cudzoziemcowi właściwy Wojewoda. Obcokrajowcy. Cudzoziemcy, którzy podjęli studia w Polsce, mogą ubiegać się o pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Źródło informacji: http://www.migrant.info.pl

Kiedy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa  ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego..

UWAGA: Zezwolenia na pobyt czasowy nie przedłuża się samoczynnie. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce, musi ubiegać się o nowe zezwolenie.

Uwaga: Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że uzyskał inny, ważny dokument pozwalający mu na legalny pobyt w Polsce (np. kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

Adresy urzędów można znaleźć tutaj ->

Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich na karcie pobytu.

Opłaty

Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Opłata ta jest zwracana w przypadku decyzji negatywnej na wniosek osoby.

Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł.

W przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty pobytu.

Koszty te można opłacić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura lub przelać je na konto urzędu miasta. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody.

Procedura odwoławcza

Cudzoziemiec niezadowolony z decyzji wojewody może odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdsC) w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Cudzoziemiec może zaskarżyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Ważne: złożenie skargi do sądu administracyjnego nie legalizuje pobytu. Oznacza to, że cudzoziemiec, jeśli nie posiada innego, ważnego dokumentu upoważniającego go do pobytu w Polsce, powinien w takim przypadku wyjechać z Polski.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez cudzoziemca

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Adresy urzędów wojewódzkich można znaleźć tutaj ->

Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski palców do celów umieszczenia ich na karcie pobytu (co to są odciski linii papilarnych->?)

W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej – do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.

Uwaga: Stempel ten nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Na podstawie stempla w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić na tej podstawie do Polski – aby wjechać do Polski cudzoziemiec powinien uzyskać wizę.

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy składa wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście. Jeżeli cudzoziemiec nie złoży wniosku osobiście (tylko np. przez pełnomocnika), to wojewoda wezwie go do osobistego stawiennictwa w urzędzie w terminie 7 dni (w celu pobrania przez władze odcisków palców od cudzoziemca). Jeśli cudzoziemiec do urzędu nie przyjdzie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, tzn. procedura przyznania mu karty nie będzie kontynuowana.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy:

  1. wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 4 egzemplarze (wniosek dostępny jest tutaj->);
  2. ważny dokument podróży – 3 kserokopie + oryginał do wglądu (co należy robić w przypadku, gdy osoba nie posiada ważnego paszportu zagranicznego? ->);
  3. 4 aktualne, kolorowe, fotografie – wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj ->
  4. pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem, ubiegającym  się o udzielenie zezwolenia.

Dodatkowo, należy przedstawić dokumenty, które potwierdzają dane zawarte we wniosku, oraz które potwierdzają cel pobytu cudzoziemca w Polsce. Złożenie możliwie kompletnego i wyczerpującego zestawu dokumentów przyspiesza następnie rozpatrzenie sprawy. Poniżej znajdują się informacje na temat procedury ubiegania się o konkretny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy oraz lista dokumentów, które są  wymagane przy ubieganiu się o to zezwolenie. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż urząd wojewódzki zawsze może poprosić o osobiste stawiennictwo i przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby deklarowany cel pobytu cudzoziemca w Polsce.

Długość procedury

Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy powinna zostać wydana w przeciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy do dnia złożenia dokumentów.

1 miesiąc trwa także postępowanie odwoławcze, licząc od dnia wpłynięcia odwołania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Do terminów tych nie jest wliczany okres zawieszenia postępowania oraz okres opóźnień spowodowanych z winy cudzoziemca albo z przyczyn niezależnych od UdsC.

Procedura ta może jednak ulec wydłużeniu. Wynika to z faktu, iż wojewoda ma obowiązek sprawdzić czy wjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce nie stanowią zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Instytucje, do których się zwraca w tej sprawie, mają 30 dni na przekazanie informacji. Ponadto, z uwagi na indywidualny sposób rozpatrywania każdej sprawy, postępowanie może ulec wydłużeniu do czasu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.